tan90°
3333

ASIO 2017-05-06 加入 使用物品

等级:9

个人简介

>#·置顶 >_______________________________________________________________ >##纸上得来终觉浅,须知代码要恭行 > >#####**`起源`** >#####**`by 30 82 77`** >#####**`云中雨燕,落在竹梢……`** >#####**`春风拂过,桜香七里……`** >#####**`明月之云,挂在树梢……`** >#####**`天空之子,翱翔天际……`** > > >##预告:大作《我的故事》预计将在2019年上映,敬请期待! > > > > >扌斗 月退 扌斗 彳㝵 讠平 讠仑 者阝 昔攵 了 >####**`目前等级:9`** >###**`感谢 陨落的星辰 送的白衣!`** >##世界真奇妙,喵喵喵,我在叫。 >## ——沃·兹基硕德 > > ▄︻┻┳══━一 QQ:2094780632 > >[![](https://img.shields.io/badge/aerfaying-ASIO-blue.svg)](http://www.aerfaying.com/User?id=308277) > >###**`感谢 陨落的星辰 送的白衣!`** >#[`冒号工作室,想加的就加吧,密码是我ID:308277`](http://mozhua.aerfaying.com/Studio?id=8229) > >_______________________________________________________________ > >#·作品 >#[SBBSM-目前版本1.1 会持续更新的哦!](http://mozhua.aerfaying.com/MProject?id=113646) >#[花火(转载)](http://www.aerfaying.com/MProject?id=102594) >#[Starfield](http://www.aerfaying.com/MProject?id=131952) > > >_______________________________________________________________ > >#·好友 >>[Jiak_007](http://www.aerfaying.com/User?id=316530) >>[lucky_lai](http://mozhua.aerfaying.com/User?id=308952) >>[魔v](http://mozhua.aerfaying.com/User?id=1053162) >>[Lily-李](www.aerfaying.com/User?id=304147) >>[Mr-Wu](http://mozhua.aerfaying.com/User?id=3087) >>[萌羊君](http://www.aerfaying.com/User?id=302030) >>[呵赫呵](http://www.aerfaying.com/User?id=199617) >>[大帅曾](http://www.aerfaying.com/User?id=314385) >>[小贇-燹歮](http://www.aerfaying.com/User?id=324313) >>[Infamous](http://mozhua.aerfaying.com/User?id=1045289) >>[2520](http://www.aerfaying.com/User?id=34) >>社区所有人都是我的朋友! > > >_______________________________________________________________ > >看完了,回[社区主页](http://www.aerfaying.com/)/[个人主页](http://www.aerfaying.com/User) > >###累计访客: >![](http://cc.amazingcounters.com/counter.php?i=3222463&c=9667702) >个人介绍版本:1.2

评论 (268)

您还可以输入500个字符。
发表
取消
  • 正载入评论...